KICK-it sponsorer
 • Smykker_by_GL
 • Aurum Guld & Sølv
 • Smeralda
 • Salon Ella
 • HBH Multiservice
 • Strandens Smørrebrød
 • Sams Barbershop
 • KloakKompagniet
 • Zebra Møbler Roskilde
 • My Coffee Shop
 • Automann Greve
 • Automester & Dinitrol Ishøj
 • Klinik Relief
 • Stender
 • Clever Choice
 • Helios Pizza
 • Pappas Pizza Tune
 • Deres hundesalon, Mie Petersen
 • Strand Shawarma
 • Centerslagteren Greve
 • Snedkermester Arne Pedersen A/S
 • MJP Entreprise
 • Rebernik & Scheel Nordia Law
 • Lægerne Musawi & Razeyanl
 • Aktiv Gulvservice
 • Tune Pizza og Kebabhouse
 • SK Låse
 • PNMbyg v/Peder Nøhr Madsen
 • Mio Byg - Alt malerarbejde
 • Domino Systems A/S
 • Managing it
 • Nicobelli VVS
 • Borgstrøm Vinhandel ApS
 • Conecto A/S
 • Sindbygruppen.dk
 • Frost - Solution
 • Betlehem Minimarked
 • Boss Lady
 • Byens Pizza hus
 • CGC Golf Cafe
 • Leif Nielsen Jensen A/S - Seat & Hyundai Næstved
 • Kagekrummen Aps
 • Dyrlægerne ved stranden
 • Unicut
 • Newdriver
 • Greve Cellphone and PC Repair
 • Herbst
 • Tryg Erhverv
 • Skoleriet.DK
 • Håndværker Grill & Pizza
 • By GL Smykker
 • Ølgaard Firearms
 • Ishøj Bycenter Fysioterapi
 • Frisør Gørill
 • HDN Barbershop
 • Steen Nielsen Tømrer & Snedkerfirma Aps
 • Fashion Cut Ishøj
 • Metal Group ApS
 • Konya Kebab
 • Pilborg Optik
 • Hairlounge Cph
 • Champagnekassen
 • Bauers.nu - Din lokale køreskole
 • Hundige Biler
 • Hanaya Aps
 • Larsen Marketing Support
 • Couleur Tattoo
 • Stellar Consulting
 • Sydkystens kranservice
 • Kvetny Glassworks
 • Krølle's varmepumper Aps
 • Baker Street ApS
 • Flagshoppen.DK
 • Bodrum Pizza
 • HJ Skov Invest Aps
 • FysioDanmark Birkerød
 • Design kilp hos Ib
 • Familien i tale
 • Hesselbech Installationer
 • Kørelærer Niels Kristensen
 • Langer Holding ApS
 • Greve Hundesalon og Spa
 • Skaanings Trafikskole

Vedtægter

 

 

1.                      Navn og hjemsted

1.1                  Foreningen, Greve karate, er stiftet den 16. januar 2002 og har hjemsted i Greve kommune.

 

2.                      Formål

2.1                  Foreningens formål er med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen at fremme den generelle folkesundhed gennem en bedre kropsbevidsthed og en generel opbygning og styrkelse af kroppens funktioner samt at fremme, udvikle og undervise i karate på konkurrence- og motionsbasis.

 

3.                      Medlemskaber af organisationer

3.1                  Foreningen er medlem af Greve idræts forening og Dansk Karate forbund. Bestyrelsen kan melde foreningen ind og ud af organisationer, med henblik på at opfylde klubbens krav om udvikling og aktivitetsbehov.

3.2                  Bestyrelsen kan beslutte at organisere foreningen i flere afdelinger, såfremt det måtte være begrundet i hensynet til en hensigtsmæssig organisering af foreningens aktiviteter og fremtidige udviklingsmuligheder.

 

4.                      Medlemskab

4.1                  Som aktivt medlem i foreningen kan bestyrelsen optage enhver, i en passende alder set ud fra de aktiviteter foreningen tilbyder.

4.2                  Som passivt medlem i foreningen kan bestyrelsen optage enhver, i en passende alder set ud fra de aktiviteter foreningen tilbyder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen såfremt de er fyldt 18 år.

4.3                  Alle medlemmer er forpligtiget til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

4.4                  Enhver som har fået afslag på medlemskab af foreningen har efter skriftlig anmodning krav på, at sagen afgøres på førstkommende ordinære generalforsamling, og at sagen behandles som et særskilt punkt på dagsordenen.

 

5.                      Indmeldelse

5.1                  Indmeldelse i foreningen skal ske skriftligt i henhold til de af bestyrelsen nærmere fastsatte bestemmelser.

 

 

6.                      Udmeldelse

6.1                  Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen med en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Udmeldelse fritager ikke et medlem for at betale sin eventuelle gæld til foreningen.

6.2                  Ved udmeldelse sker der ikke forholdsmæssig tilbagebetaling af allerede forudbetalt/ indbetalt kontingent.

 

7.                      Kontingent

7.1                  Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen og kan differentieres under hensyn til objektive kriterier fastsat af bestyrelsen, herunder eksempelvis aktivt/passivt medlemskab og børn/ungdom/voksne.

7.2                  I tillæg til kontingentet kan bestyrelsen fastsatte krav om betaling for medlemmers individuelle deltagelse i forskellige aktiviteter i foreningen, herunder eksempelvis deltagelse i graduering, stævner, rejser, sociale arrangementer m.m.

7.3                  Indbetalingsterminer, betalingsfrister og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

7.4                  Bestyrelsen kan indføre opkrævning af kontingent via PBS Betalingsservice eller lignende samt i den forbindelse opkræve administrationsgebyr for de medlemmer, som måtte vælge ikke at betale via denne ordning.

7.5                  Kontingentet skal være betalt senest på den oplyste forfaldsdato. Når et medlem ikke har betalt kontingent senest 14 dage efter forfaldsdagen, fremsendes en rykkerskrivelse med et rykkergebyr på 100,- kr. Betales denne ikke senest 14 dage efter datoen for 1. rykkerskrivelse, fremsendes 2. rykkerskrivelse med et rykkergebyr på 100,- kr. Såfremt denne heller ikke bliver betalt senest 14 dage efter datoen for 2. rykkerskrivelse vil medlemmet herefter automatisk og uden varsel være at betragte som udmeldt af foreningen og vil således være afskåret fra eksempelvis at deltage i foreningens generalforsamling, træning, arrangementer eller i øvrigt repræsentere foreningen ved stævner eller offentligt. Ingen tidligere medlemmer, der er udmeldt som følge af kontingentrestance, kan på ny optages som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

 

8.                      Eksklusion

8.1                  Bestyrelsen kan ekskludere et medlem såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, herunder eksempelvis ved gentagen usportslig opførsel, eller såfremt vedkommende i øvrigt ikke opfylder sine medlemsforpligtigelser, idet kontingentrestance dog reguleres i henhold til vedtægtens pkt. 7.5.

8.2                  I sager om eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

8.3                  I sager om eksklusion har medlemmet ret til at anmode om, at sagen afgøres endeligt på førstkommende ordinære generalforsamling, og at bestyrelsen sætter eksklusionen på dagsordenen som et særskilt punkt. Det ekskluderede medlem skal have adgang til generalforsamlingen og har taleret, men ikke stemmeret. Anmodning om at en eksklusionssag indbringes for generalforsamlingen har i øvrigt ikke opsættende virkning for bestyrelsens beslutning om eksklusion og medlemmet vil være ekskluderet indtil generalforsamlingen måtte træffe anden beslutning.

8.4                  Til vedtagelse af et forslag om eksklusion af et medlem kræver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen er for forslaget. Tilsvarende kræves en generalforsamlingsbeslutning med mindst 2/3 stemmeflertal ved genoptagelse af et af generalforsamlingen tidligere ekskluderet medlem.

 

9.                      Ordinær generalforsamling

9.1                  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af første kvartal.

9.2                  Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag i foreningens lokaler samt på foreningens hjemmeside med angivelse af en foreløbig dagsorden og indkomne forslag. Herudover kan, men ikke skal, medlemmerne orienteres via e-mail.

9.3                  Forslag, som et medlem ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, gøres disse tilgængeligt for medlemmerne ved opslag i foreningens lokaler samt på foreningens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

9.4                  Alle foreningens medlemmer og ved medlemmer under 18 år tillige deres forældre eller værge har adgang til generalforsamlingen efter registrering. I øvrigt kan bestyrelsen indbyde/tillade ikke-medlemmer til at deltage i generalforsamlingen. Alle på generalforsamlingen har i øvrigt taleret.

9.5                  Alle aktive medlemmer, som har været medlem af foreningen de sidste 3 måneder inden generalforsamlingen, og ikke er i kontingentrestance, har stemmeret på generalforsamlingen. Medlemmer under 15 år skal udøve deres stemmeret via deres forældre eller værge. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.

9.6                  En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal stemmeberettigede medlemmer. Der kan på en generalforsamling ikke træffes beslutning om forslag der ikke indsendt rettidigt.

 

10.                 Dagsorden

10.1              Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1)  Valg af dirigent, referent og 2 stemmeoptællere
2)  Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3)  Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4)  Behandling af indkomne forslag
5)  Valg af bestyrelsesposter, som er på valg
6)  Valg af revisor og revisorsuppleant
7)  Eventuelt

 

11.                 Generalforsamlingens ledelse

11.1              Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. De af dirigenten trufne afgørelser, skal såfremt ¼ af de stemmeberettigede medlemmer kræver det, sættes under afstemning.

11.2              Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af vedtægten.

11.3              Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Afstemning skal dog foretages skriftligt, såfremt ¼ af de stemmeberettigede medlemmer kræver det.

11.4              Generalforsamlingens beslutninger føres til referat. Et referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten beslutter det. Referatet godkendes og underskrives efterfølgende af dirigenten og bestyrelsesformanden og gøres tilgængeligt på forespørgsel af foreningens medlemmer senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

 

12.                 Ekstraordinær generalforsamling

12.1              Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser, som gælder for den ordinære generalforsamling,

 

13.                 Bestyrelsen - valg

13.1              Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere 1 menigt medlem samt 2 suppleanter og vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden, 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant er på valg i lige år, medens næstformanden, kassereren, sekretæren og 1 suppleant er på valg i ulige år. Der kan ske genvalg.

13.2              Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer over 18 år samt forældre eller værger til medlemmer under 18 år.

13.3              Ved frafald i bestyrelsen i valgperioden supplerer bestyrelsen med suppleanterne. Ved frafald i bestyrelsen, som uanset at suppleanterne træder til, medfører at bestyrelsen reduceres til under 5 medlemmer, skal bestyrelsen senest 4 uger efter indkalde til ekstraordinær generalforsamling med henblik på genbesættelse af de ledige bestyrelsesposter, idet de tiltrådte suppleanterne reaktiveres.

 

14.                 Bestyrelsen - opgaver

14.1              Bestyrelsen udgør foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

14.2              Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

14.3              Bestyrelse udnævner én chefinstruktør, der varetager foreningens praktiske interesser, f.eks. udarbejdelse og vedligeholdelse af uddannelsesplaner, planlægning og gennemførelse af graduering, udpegelse af instruktører, træning af foreningens instruktører, planlægning og gennemførelse af stævner og stævnedeltagelse, daglig ledelse i træningslokaler og lignende forhold. Chefinstruktøren kan godt samtidigt være valgt ind i bestyrelsen, idet chefinstruktøren dog ikke kan deltage i bestyrelsesafstemninger om forhold der vedrører chefinstruktøren.

14.4              Bestyrelsen har beføjelser til at beslutte hvorledes foreningens indtægter anvendes.

14.5              Chefinstruktøren har bemyndigelse til at anvende budgetterede midler i forbindelse med videreuddannelsesaktiviteter af chefinstruktøren og foreningens øvrige instruktører, tilskud til uddannelser, kurser, rejser i forbindelse med stævner og andre foreningsrelaterede aktiviteter.

14.6              De af bestyrelsen vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

 

15.                 Regnskab

15.1             

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive årsrapport for det foregående år og status pr. 31. december til den af generalforsamlingen valgte revisor. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Årsrapport status er tilgængelig for foreningens medlemmer i dennes lokaler ved forespørgsel senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.


 

16.                 Revision

16.1              På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i februar måned gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning af den valgte revisor. Revisoren har til enhver tid adgang til uanmeldt at kontrollere regnskab og beholdninger.

16.2              Bestyrelsen kan vælge at lade en registreret eller statsautoriseret revisor udarbejde og revidere foreningens årsrapport. Den af generalforsamlingen valgte revisor skal desuagtet fortsat gennemgå og påtegne årsrapporten.

 

17.                 Tegning og hæftelse

17.1              Foreningen tegnes af formanden. Ved væsentlige økonomiske dispositioner, som ikke er budgetteret, kræves dog underskrift af formand eller næstformand samt kassereren i forening.

17.2              Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og låneoptagelse skal godkendes af generalforsamlingen.

17.3              Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler således ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 

18.         Vedtægtsændringer

 

18.1              Ændring af foreningens vedtægter kan kun vedtages på en generalforsamling. Til vedtagelse af et forslag om ændring af foreningens vedtægter kræver, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant et flertal på en generalforsamling uden at det nødvendige antal stemmeberettigende medlemmer er til stede, skal bestyrelsen efterfølgende indkalde til en ny generalforsamling, hvor beslutningen om ændringen af vedtægterne kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

 

19.         Foreningens opløsning

 

19.1              Beslutning om foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling. Til vedtagelse af et forslag om foreningens opløsning kræver, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant et flertal på en generalforsamling uden at det nødvendige antal stemmeberettigende medlemmer er til stede, skal bestyrelsen efterfølgende indkalde til en ny generalforsamling, hvor beslutningen om foreningens opløsning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

19.2              I tilfælde af beslutning om foreningens opløsning skal generalforsamlingen på samme møde ved simpelt flertal beslutte hvilke almennyttige/almenvelgørende formål i Greve Kommune, som foreningens formue, efter indfrielse af foreningens eventuelle økonomiske forpligtelser, skal anvendes til.
Greve Karate  |  Håndværkerbyen 45  |  2670 Greve  |  Telefon: +45 - 20 65 95 66  |  %>info@grevekarte.dk  |